Cwpwrdd golchi dillad: sut i drefnu

Cwpwrdd golchi dillad: sut i drefnu
James Jennings

Nid yw pob toiled golchi dillad yr un peth. Mae rhai yn fwy cywasgedig, mae eraill yn fawr iawn, nid oes gan eraill bron ddim lle - hyd yn oed yn fwy felly pan fyddwn yn siarad am fflat. Ond yr hyn y mae pawb ei eisiau yw dau beth yn unig: eu cadw'n drefnus a gwneud y gorau o le. Heddiw, gadewch i ni siarad am:

  • Cynhyrchion Closet Golchdy
  • Sut i Drefnu Closet Golchdy

Cynhyrchion Closet Golchdy

Pan ddaw i gynhyrchion ar gyfer y cwpwrdd golchi dillad, mae yna lawer o awgrymiadau! Gadewch i ni ddechrau trwy gategoreiddio'r prif gynhyrchion y gellir eu storio yn y rhan hon o'r tŷ, er mwyn hwyluso trefniadaeth gyffredinol.

Cynhyrchion glanhau cyffredinol

Yn ymarferol popeth a ddefnyddiwn i lanhau gwydr, lloriau, ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd gwely, cegin ac ati. Y rhain yw: cynhyrchion glanhau trwm, peiriannau golchi llestri, diheintyddion, cannydd a channydd, sglein dodrefn, glanhawr amlbwrpas ac arogl.

Cynhyrchion ar gyfer y peiriant golchi dillad

Dyma dim ond y cynhyrchion yn y sector golchi dillad , megis meddalyddion, sebon bar/powdr/past, glanedyddion golchi dillad a symudwyr staen.

Offer

Nawr, gadewch i ni wahanu'r ategolion sy'n rhan o'r cynhyrchion glanhau a golchi dillad: sbwng a gwlân dur sbwng, brwsh, banadl, squeegee, rhaw, mop, pegiau, basgedi a bwcedi.

Darllenwch hefyd: Awgrymiadau cyflym ar gyfer glanhau acadwraeth dodrefn pren

Sut i drefnu'r cwpwrdd golchi dillad

Mae'r rhan orau wedi cyrraedd: trefnu'r cwpwrdd golchi dillad. Rydym yn amlinellu rhai camau i'w dilyn cyn mynd allan i drefnu popeth o gwmpas. Dewch i ni ddod i adnabod y camau hyn?

Gwnewch restr o'r holl gynhyrchion ac offer

Fel y gwnaethom ar ddechrau'r erthygl hon, rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud yr un peth, ond yn dilyn y glanhau cynhyrchion ac offer sydd yn eich tŷ.

Gwahanwch yn ôl categori, rhestrwch nhw i gyd a rhowch nhw yn nhrefn blaenoriaeth: beth rydych chi'n ei ddefnyddio fwyaf o fewn y categori “Cynhyrchion Glanhau Cyffredinol” i'r rhai rydych chi'n eu defnyddio leiaf a yn y blaen .

Yn y modd hwn, yn ogystal â darparu syniad gweledol mwy, mae eisoes yn bosibl gweld beth allai fod ar goll.

Manteisio ar ofod y cabinet

Gall y math o gabinet sydd gennych gartref fod yn fwy ffafriol i sefydliad penodol nag un arall, a ydych chi'n cytuno? Felly gadewch i ni flaenoriaethu'r cynhyrchion a'r ategolion sy'n werth eu cadw ar gyfer pob math o gabinet.

Cypyrddau ehangach

Yn ddelfrydol ar gyfer storio ysgubau, squeegees, mopiau ac offer mawr.

Hongian beth bynnag sy'n bosibl

I gael lle yn eich cwpwrdd golchi dillad, defnyddiwch a chamddefnyddiwch fachau, raciau ac adnoddau eraill sy'n eich galluogi i hongian offer. Y ffordd honno, yn y pen draw, byddwch yn rhyddhau lle yn eich cwpwrdd fel y gellir cynnwys mwy o eitemau y tu mewn.

Gweld hefyd: Sut i arbed arian yn eich bywyd bob dydd

Defnyddiwch fasgedi i helpu gyda threfnu

Ydych chi erioed wedi dychmygu gadael yr holl ods a phennau'n rhydd yn y cwpwrdd? Mae'n hawdd colli felly, iawn? Ond ymdawelwch, oherwydd mae gan y datrysiad enw: trefnu basgedi!

Mae hwn yn awgrym aur. Er ei fod yn ymddangos yn syml, gallwn sôn am fanteision trefnu basgedi fel symudedd, delweddu hawdd, hygyrchedd a'r ffaith ei fod yn caniatáu ichi drefnu cynhyrchion yn ôl pwrpas neu ardal o'r tŷ.

Gweld hefyd: Sut i brynu tywel bath: sylwch ar y 9 awgrym hyn

Ydych chi'n gwybod beth mae'r symbolau'n golygu golchi ar labeli dillad? Darllenwch yn yr erthygl hon.

Mae gan Ypê y cynhyrchion mwyaf amrywiol i wneud eich cwpwrdd golchi dillad yn gyflawn.

Edrychwch ar ein holl atebion yma!

Trefnwch y cwpwrdd dillad yn ôl ei bensaernïaeth

Darluniwch eich cwpwrdd golchi dillad mewn tair rhan: rhan uchaf, rhan ganol a rhan waelod.

Rhan uchaf

Os oes gennych chi blant neu anifeiliaid anwes gartref, mae'n ddiddorol gosod cynhyrchion sydd angen eu cadw allan o gyrraedd am resymau diogelwch, neu nad ydych chi'n defnyddio cymaint, fel y rhai sy'n cynnwys gwenwyn, sy'n drwm neu'n finiog.<1

Enghraifft: pryfleiddiaid a blwch offer (os ydych yn ei gadw yn y golchdy).

Rhan ganol

Yng nghanol y cwpwrdd, rhowch bopeth yr ydych yn ei ddefnyddio yn aml, megis cynhyrchion glanhau, cynhyrchion golchi dillad, sbyngau abrwshys, haearn dillad a menig.

Rhan waelod

Ac yn olaf, yn y rhan waelod, dewiswch offer mwy a chul, fel bwcedi, ysgubau, gwichian a threfnu basgedi gyda chynhyrchion sy'n cael eu yn cael eu defnyddio'n llai aml - awgrym da ar gyfer ysgubau ac ategolion tebyg yw eu hongian gyda'r bachau a grybwyllir uchod, i wneud y mwyaf o le.

Ypê sydd â'r cynhyrchion mwyaf amrywiol i adael eich cwpwrdd golchi dillad llawn. Edrychwch ar ein holl atebion yma!
James Jennings
James Jennings
Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.